Lundi

 • 9h30
  /
  10h15

  Pilates

 • 18h35
  /
  19h20

  Pilates

Mardi

 • 9h30
  /
  10h15

  Pilates

 • 12h30
  /
  13h15

  Pilates

 • 17h40
  /
  18h25

  Pilates

 • 18h35
  /
  19h20

  Pilates

Mercredi

 • 18h35
  /
  19h20

  Pilates

Jeudi

 • 9h30
  /
  10h15

  Pilates

 • 12h30
  /
  13h15

  Pilates

 • 17h40
  /
  18h25

  Pilates

 • 18h35
  /
  19h20

  Pilates

Vendredi

 • 12h30
  /
  13h15

  Pilates

 • 17h40
  /
  18h25

  Pilates

Samedi

 • 9h30
  /
  10h15

  Pilates